Ne aramıştınız! Birşeyler yazın...

Gizlilik Sözleşmesi

Sosyal medya hesapları aydınlatma metni

Op.Dr. Çiğdem Güler – Op.Dr. Aşkın Evren Güler  (Bundan böyle hepsi “ Op.Dr. Çiğdem Güler ” olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenecektir:

Bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçilmesi suretiyle temin edilen “Ad, Soyad, Sosyal Medya Kullanıcı Adı, Eposta Adresi, Telefon Bilgisi, Fotoğraf” gibi kişisel verileri ilgili birimlere yönlendirilmesi ve yardımcı olunması için gerekenin yapılması amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-f maddesi doğrultusunda ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenecektir.

Kişisel verilerin aktarılması

Op.Dr. Çiğdem Güler  kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Op.Dr. Çiğdem Güler ile Op.Dr. Aşkın Evren Güler, ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemleri

Op.Dr. Çiğdem Güler kişisel verilerinizi sosyal medya hesaplarının mesaj ve yorum alanlarından iletişime geçmeniz vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Op.Dr. Çiğdem Güler  ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel verilerin saklanması

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamındaki hukuki sebebe dayalı olarak işlenecek ve muhafaza edilecektir. Bu kapsamda Kanun’daki hukuki sebep devam ettiği sürece kişisel verileriniz belirtilen amaç ve yöntemlerle işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız

Veri sahibi olarak Op.Dr. Çiğdem Güler‘ e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 • Kanun’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Op.Dr. Çiğdem Güler’e iletmeniz durumunda Op.Dr. Çiğdem Güler  talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Op.Dr. Çiğdem Güler Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.
  Detaylı bilgi için “https://www.drcigdemguler.com/” adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyerek öğrenebilirsiniz. 

Op.Dr. Çiğdem Güler  içerisinde yer alan tüzel kişilikler aşağıda açıklanmaktadır;

 1. Op.Dr. Çiğdem Güler 
 2. Op.Dr. Aşkın Evren Güler